Inschrijf- en betalingsvoorwaarden Nederlandse Keramiekopleiding

Inschrijving

 1. Inschrijving vindt plaats door inschrijving via de website van de Nederlandse Keramiekopleiding of door het insturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
 2. Door inschrijving aanvaardt de deelnemer de toepassing van deze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

Annulering

 1. Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is zonder kosten mogelijk tot drie maanden voorafgaand aan de start van de opleiding/cursus.
 2. Bij annulering binnen drie maanden voorafgaand aan de cursus/opleiding, is de deelnemer een bedrag verschuldigd van 10% van het cursusgeld, met een minimum van € 100,-.
 3. Bij annulering korter dan 1 maand voor het begin van de cursus is de deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd. Voor de deelnemer is het mogelijk te zorgen voor vervanging door een andere deelnemer aan dezelfde cursus. De oorspronkelijke deelnemer is dan, wegens administratiekosten een bedrag verschuldigd van € 50,-.

Betaling

 1. Betaling van de factuur moet plaatsvinden binnen 30 dagen na dagtekening, doch uiterlijk vóór aanvang van de cursus, zonder enige schuldvergelijking of enige korting. Wanneer de inschrijving plaats vindt nadat de cursus al is gestart geldt dat betaling van de factuur binnen één week na dagtekening.
 2. De Nederlandse Keramiekopleiding behoudt zich het recht voor om te allen tijde onverwijlde betaling te vorderen.
 3. De deelnemer zal door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan de Nederlandse Keramiekopleiding een vertragingsrente verschuldigd zijn van1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand, of gedeelte daarvan, waarmee de deelnemer in verzuim is een en ander met een minimum van € 50,- per factuur.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde komen voor rekening van de deelnemer.
 5. De Nederlandse Keramiekopleiding behoudt zich het recht voor een deelnemer niet meer tot een cursus toe te laten, dan wel tussentijds van het volgen van een cursus uit te sluiten tot de deelnemer het volledige cursusgeld heeft voldaan of daarvoor ten genoegen van de Nederlandse Keramiekopleiding zekerheid heeft gesteld.
 6. Bij voortijdige beëindiging van de cursus blijft altijd, ook bij termijnbetaling, het volledige cursusgeld verschuldigd.
 7. Betaling in termijnen
  Uitsluitend particulieren kunnen, indien het cursusgeld meer bedraagt van € 600,-, dat cursusgeld in maximaal drie termijnen betalen.
  De eerste termijn vervalt één maand voor het begin van de cursus, de tweede termijn vervalt op 30 november van het cursusjaar en de derde termijn vervalt op 31 januari van het cursusjaar. Bij betaling in termijnen is, wegens administratiekosten, een EXTRA bedrag verschuldigd van in het totaal € 25,–.

Algemeen

 1. Alle betalingen moeten plaatsvinden op rekeningnr.: NL92RABO0146886178.
 2. De Nederlandse Keramiekopleiding is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door de Nederlandse Keramiekopleiding samengestelde les- en/of instructiemateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. De deelnemer vrijwaart de Nederlandse Keramiekopleiding voor alle aanspraken uit dien hoofde.
 3. De Nederlandse Keramiekopleiding behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren. U krijgt dan uiterlijk 14 dagen voordat de cursus zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 30 dagen volledig gerestitueerd.
Contact

Stuur ons een mail dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Vul je zoekopdracht in.

Sluit
loading...