Klachten, bezwaar en beroepsprocedure Nederlandse Keramiekopleiding.
Heb je een opmerking, verbeterpunt of klacht, bespreek dit eerst met je eigen docent. Mocht je er niet uitkomen
bespreek dit met de coördinator van de Keramiekopleiding Gouda.
Mocht de uitkomst van dit informeel overleg onbevredigend zijn, dan kun je gebruik maken van onderstaande
klachtenregeling.
Deze regeling dient om de dienstverlening te verbeteren, en om de goede verstandhoudingen te behouden.
Aan het gebruikmaken van deze klachtenregeling zijn voor de klager geen kosten verbonden.
De Nederlandse Keramiekopleiding hanteert een regeling voor interne klachten m.b.t. kwaliteit van de opleiding.
1. Er kan schriftelijk bezwaar ingediend worden tegen beslissingen betreffende beoordelingen en toetsing.
    Er kan ook bezwaar ingediend worden tegen het aangeboden curriculum en het studieverloop. Er kan
    geen bezwaar worden ingediend m.b.t. lesgeld en materiaalgeld.
2. De cursist zijn klacht schriftelijk voorleggen aan de directeur van de Stichting Bevordering
    Beroepsopleidingen Gouda email: onno.kerpel@sbbgouda.nl.  De klacht wordt
    geregistreerd en gedocumenteerd door de directeur. De directeur reageert binnen twee weken na
    indienen van de klacht.
3. Wanneer je niet tevreden bent over het besluit van de directeur, kun je tegen dit besluit bezwaar maken
    bij het bestuur van de Stichting Bevordering Beroepsopleidingen Gouda. Dit kan door de klacht te sturen
    aan bestuur@sbbgouda.nl
4. In het bezwaarschrift dient te worden vermeld: naam en adres van de cursist, datum, vermelding
     bovenaan het bezwaarschrift dat het om een bezwaarschrift gaat, de vermelding tegen welk besluit
     bezwaar wordt gemaakt en een kopie daarvan moet worden meegezonden, de gronden (redenen) van
     het bezwaar, het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
5. Er geldt een indieningtermijn van 6 weken nadat het omstreden besluit is genomen. Na deze periode
    wordt het bezwaar niet meer ontvankelijk verklaard.
6. Het bestuur beslist op het bezwaarschrift binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van het
     schriftelijke bezwaarschrift. Deze schriftelijke reactie gaat zowel naar de betrokken cursist, als de
     betrokken coördinator en de directeur.
7. Indien de gedupeerde het niet eens is met het oordeel van het bestuur is het mogelijk om een officieel
    beroep in te dienen bij dhr. mr. R.H. Steensma, advocaat te Gouda.
8. De uitspraak van deze externe beoordelaar is bindend voor zowel degene die de klacht in heeft gediend
    bij de Stichting Bevordering Beroepsopleidingen Gouda.
9. Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor een termijn van 7 jaar
    bewaard.
10. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Contact

Stuur ons een mail dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Vul je zoekopdracht in.